ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
Тендер 18 өдрийн өмнө     49    0

9.[Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар] нь [Хог хаягдлын нэгдсэн цэгт байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх]-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

10.Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь [Хог хаягдлын нэгдсэн цэгт байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх, Орхон аймгийн нутаг дэвсгэрт/, 3 сарын хугацаанд багтаан гүйцэтгэх] болно.

 

11.Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл, ерөнхий нөхцөл бувуу хуулийн 14-16-р зүйлийг хангаж буй материалууд) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

 

12.Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг [2021 оны 04 сарын 09]-ний [09:00 цагийн] хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар [Өөрийн тоон гарын үсгийг ашиглан Төрийн худалан авах ажиллагааны цахим системээр, 2021 оны 04 сарын 09-ний өдрийн 09:00 цаг]–ний дотор ирүүлнэ үү.