МОНГОЛБАНК 6,0 сая юань худалдав
Эдийн засаг 4 жилийн өмнө     411    0
2015 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1970.00-1976.00 төгрөгийн ханшаар 8.3 сая ам.доллар авах, мөн 4.0 сая ам.доллар худалдах саналууд ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1975.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар 2.5 сая ам.доллар нийлүүлэв. Юанийн дуудлага худалдаагаар 317.51-319.71 төгрөгийн ханшаар 26.0 сая юань худалдан авах санал ирүүлснээс 319.50 төгрөгийн хаалтын ханшаар 6.0 сая юань нийлүүлэв. 2015 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 70.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн, 1.0 сая ам.доллар зарах ам.долларын своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв. Эх сурвалж:www.NEW.mn